Chcem vlastnú terasu Twinson

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všeobecné podmienky prevádzkovateľa pre používanie webových stránok www.chcemterasu.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webových stránok www.chcemterasu.sk je spoločnosť Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., IČO: 49445553, so sídlom Tuřanka 1519/115a, 627 00, Brno, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 12279 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto webovým stránkam. Prevádzkovateľovi tak náležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu webových stránok vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov nachádzajúcich sa na týchto webových stránkach.
2. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre používanie webových stránok www.chcemterasu.sk (ďalej len „Podmienky“).
3. Webové stránky www. chcemterasu.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich používanie sa riadi týmito Podmienkami.
4. Používateľ webových stránok www. chcemterasu.sk sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Českej republiky, dobrými mravmi a týmito Podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa ani ostatných používateľov webových stránok.
5. Používateľ sa zaväzuje, že najmä nebude:
a. zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu webových stránok www.chciterasu.cz alebo ich inak zneužívať,
b. zasahovať do používania webových stránok www. chcemterasu.sk zo strany iných používateľov,
c. využívať webové stránky www. chcemterasu.sk na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), reťazových správ, zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
d. vytvárať falošné správy (fake) s cieľom falšovania identity odosielateľa či pokúšať sa preniknúť na účet iných používateľov,
e. pokúšať sa získať prístup k tým častiam webových stránok www. chcemterasu.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosťou,
f. šíriť na webových stránkach www. chcemterasu.sk správy či materiály porušujúce právne predpisy Českej republiky.

II. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

1. Obsah webových stránok www. chcemterasu.sk a informácie prostredníctvom nich poskytnuté majú iba informatívny a nezáväzný charakter. Webové stránky www. chcemterasu.sk slúžia predovšetkým na sprostredkovanie dopytov v rámci zhotovenia terás z terasového systému Twinson, ktorého je Prevádzkovateľ dodávateľom, a zaslanie indikatívnych ponúk jednotlivých zhotoviteľov takých terás. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto webových stránkach alebo prostredníctvom nich získaných a poskytnutých.
2. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na webových stránkach www. chcemterasu.sk, s výnimkou týchto Podmienok, nemá povahu žiadneho právneho konania smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom či ďalšími osobami.
3. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií a obsahu na webových stránkach www.chcemterasu.sk.
4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním webových stránok www.chcemterasu.sk
5. Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah reklamy, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom webových stránok www.chcemterasu.sk.
6. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah iných webových stránok prevádzkovaných inými osobami, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom webových stránok www.chcemterasu.sk.

III. Ochrana osobných údajov

1. Prístup na webové stránky www. chcemterasu.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto webových stránkach môžu byť úplne či čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ sa tak zaväzuje s týmito osobnými údajmi nakladať iba so súhlasom používateľa ako dotknutej osoby, v súlade s platnými právnymi predpismi, a používať ich iba v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa tieto údaje získavajú, a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme dotknutej osoby.
3. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom zabezpečené podľa štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracúvania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím.

IV. Používanie služieb Google

1. Na vyhodnocovanie návštevnosti webových stránok www.chcemterasu.sk Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics, ktorá zbiera anonymné dáta o správaní sa používateľov portálu. Detailné podmienky používania služby Google Analytics sú dostupné na stránke http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.
2. Na online inzerciu používa Prevádzkovateľ remarketing v službe Google AdWords.
3. Dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google zobrazujú na internete naše reklamy na rôznych webových stránkach. Poskytovateľ služieb rovnako ako ďalší dodávatelia využívajú spoločne súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán na šírenie informácií, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev portálu, na vytváranie prehľadov o tom, ako zobrazenie reklám, iné spôsoby využitia reklamných služieb a interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami portálu. Detailné podmienky používania služby Google AdWords sú dostupné na stránke https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

V. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na webových stránkach www. chcemterasu.sk. Tieto Podmienky boli zverejnené dňa 2. 4. 2019.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmena Podmienok je účinná dňom zverejnenia zmeny Podmienok na webových stránkach www.chcemterasu.sk.
3. Tieto podmienky, ako aj právne vzťahy týmito Podmienkami výslovne neupravené, sa riadia českým právom a všetky spory, ktoré z týchto Podmienok vyplývajú alebo sa ich týkajú, budú podliehať právnym predpisom Českej republiky a príslušnosti súdov Českej republiky.


V Brně dňa 2. apríla 2019